ต้องการให้ทีม Wisible นัด Online Demo ไหม?

The B2B Key Metrics Report Thailand 2021

ภายในเล่มประกอบไปด้วย 12 ตัวชี้วัดที่จะทำให้คุณมองเห็นผลการดำเนินงานของธุรกิจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น


เนื้อหาบางส่วนภายในเล่ม

Click Here
Previous
Next
2021_12keys_Bookx


The B2B Key Metrics Report Thailand 2021