สัญญาการใช้บริการ

คู่สัญญาตกลงให้การใช้บริการตามคําขอ/สัญญาใช้บริการนี้ เป็นไปตามข้อกําหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

คํานิยาม
   ในคําขอ/สัญญาใช้บริการฉบับนี้ ถ้าข้อความมิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น

   “ผู้ให้บริการ” หมายถึง บริษัท วิสซิเบิล จํากัด

   “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผู้ใช้บริการจากผู้ให้บริการตามคําขอ/สัญญาใช้บริการนี้

   “ผู้ใช้” หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่เป็นพนักงาน ตัวแทน หรือผู้รับบริการของผู้ใช้บริการ

   “ลูกค้า” หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่เป็นลูกค้าของผู้ใช้บริการ

   “บริการ” หมายถึง สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานวิสซิเบิล แอปพลิเคชัน (ต่อไปนี้จะเรียกแอปพลิเคชันวิสซิเบิลว่า “Wisible” หรือ “แอปพลิเคชัน) ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่ผู้ใช้บริการตามสัญญาใช้ บริการนี้

   “ค่าบริการ” หมายถึง ค่าบริการสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน Wisible และค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือค่าบริการอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการขอใช้บริการจากผู้ให้บริการ ซึ่งคํานวณตามอัตราที่ได้ตกลงกัน

สิทธิ หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้บริการ

 1. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดหรือเงื่อนไขในการให้บริการ ตลอดจนอัตราค่า บริการ และรวมถึงการเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใดๆ ซึ่งกระทําตามคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือผู้ให้สิทธิ ดําเนินการให้ บริการแก่ผู้ให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และคู่สัญญาตกลงว่าผู้ให้บริการ ไม่มีความรับผิดใดๆ อัน เนื่องมาจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 2. ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องในการให้บริการเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้ตามปกติ ผู้ให้บริการจะ ดําเนิน การแก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ตามปกติภายในเวลาอันสมควร และหากเหตุบกพร่องนั้นเกิดจากผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะรับผิดชอบโดยการเพิ่มระยะเวลาการใช้งานให้ ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของเวลาที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้ โดยคำนวณจากวันที่เกิดความผิดปกติ จนถึงเวลาที่ได้แก้ไขให้สามารถกลับมาใช้งานได้เป็นปกติโดยคิดเป็นวัน โดยน้อยกว่า 3 ชั่วโมงนับเป็น 0 วัน เกินกว่าหรือเท่ากับ 3 ชั่วโมงต่อเนื่อง นับเป็น 1 วัน (เช่น หากเกิดเหตุขัดข้องทำให้ไม่สามารถใช้บริการได้ 5 ชั่วโมง ผู้ให้บริการจะต้องเพิ่มจำนวนวันใช้งานคืนให้ผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า 2 x 1 = 2 วัน ทั้งนี้ผู้ให้บริการสามารถชดเชยให้แก่ผู้ใช้บริการมากกว่าที่กำหนดก็ได้
 3. ผู้ให้บริการจะใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการให้บริการตามสัญญานี้ แต่จะไม่มีความรับผิดในกรณีที่ การให้ บริการหยุดชะงักอันเนื่องมาจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง เหตุสุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุอื่นๆ ที่อยู่เหนือ ความควบคุม ของผู้ให้บริการ
 4. ผู้ให้บริการจะไม่นําข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวตนของผู้ใช้บริการไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการ เว้นแต่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย (เช่น เป็นไปตามคำสั่งศาล หรือตามกฎหมายพิเศษในสถานการณ์ไม่ปกติ)

สิทธิ หน้าที่และความรับผิดของผู้ใช้บริการ

 1. ผู้ใช้บริการจะต้องใช้บริการตามสัญญาใช้บริการนี้เพื่อตนเอง หรือในทางธุรกิจปกติของตนและจะไม่นําไป ให้บริการต่อ (Reselling) เว้นแต่พิสูจได้ว่าเป็นการให้บริการกับลูกค้าในทางธุรกิจปกติของตน
 2. ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้บริการตามสัญญาใช้บริการนี้ ในทางที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดี ของประชาชน และต้องไม่ดําเนินการอย่างใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ข้อบังคับ คําสั่ง ประกาศของทางราชการ ทั้งที่มี ผลบังคับใช้ในปัจจุบันหรือ ต่อไปในอนาคต และหากมีการใช้ไปในทางที่ผิดกฎหมาย หรือกระทบต่อความสงบเรียบร้อยดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ให้บริการมิได้มีส่วนรู้เห็น หรือช่วยเหลือส่งเสริมในการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 3. ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ทําการวิศวกรรมย้อนกลับ ดัดแปลงหรือแก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้ รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการ
 4. ผู้ใช้บริการตกลงจะให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือแก่ผู้ให้บริการตามข้อกําหนดและเงื่อนไขในคําขอ/สัญญานี้ ทั้งนี้ ความล่าช้าหรือการไม่ให้ความช่วยเหลือหรือความร่วมมือของผู้ใช้บริการ ย่อมทําให้ผู้ให้บริการหลุดพ้นจาก ความรับผิด หรือหน้าที่ในการให้บริการเท่าที่ความล่าช้าหรือการไม่ให้ความช่วยเหลือหรือความร่วมมือของผู้ใช้ บริการมีผลกระทบต่อผู้ ให้บริการ
 5. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามสัญญาใช้บริการนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหาย เต็มจํานวน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ให้บริการ
 6. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าเครื่องหมายการค้า แนวคิด และรูปแบบในการนําเสนอ รวมถึงทุกส่วนของ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ รวมถึง source code และ object code ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการให้บริการในเว็บไซต์นี้ถือ เป็นงานที่ได้ รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดทําการลอกเลียนแบบ ทําซ้ํา วิศวกรรมย้อนกลับ หรือ ดัดแปลงไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด
 7. ผู้ใช้บริการตกลง และยอมรับว่าผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิในการใช้งานข้อมูลที่บันทึกลงในฐานข้อมูล และรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ได้นำเข้ามาในระบบของผู้ให้บริการ
 8. เนื้อหาหรือข้อมูลทั้งหมดซึ่งเป็นส่วนประกอบการให้บริการภายใต้สัญญานี้ อยู่ภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีผู้ให้บริการหรือบุคคลที่สามเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ ผู้ใช้บริการ สามารถใช้เนื้อหาหรือ ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อประกอบการใช้บริการเท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ หรือผู้ใช้ทําซ้ําเนื้อหา หรือข้อมูลเหล่านั้นเพื่อใช้งานใน วัตถุประสงค์อื่นๆ
 9. ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือควรเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาอื่นตามกฎหมายไม่ว่าโดยวิธีการใด ทั้งนี้ไม่ว่าจะกระทําโดยมี เจตนาหรือไม่
 10. ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษา User ID และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ หากผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้ มอบหรืออนุญาตให้ บุคคล อื่นนําข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือ User ID และรหัสผ่านดังกล่าวไปใช้การใดๆ ผู้ใช้บริการยอมรับและถือว่า การกระทํา เหล่านั้นเป็นการกระทําโดยตัวของผู้ใช้บริการเอง และถือว่ามีผลผูกพันกับผู้ใช้บริการตามกฎหมาย
 11. ในกรณีผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้ได้ใช้สิทธิไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นหรือผู้ให้บริการ ผู้ใช้ บริการ ตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นเต็มจํานวน

ระยะเวลาใช้บริการ
   คู่สัญญาตกลงว่าเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการใช้บริการตามสัญญาใช้บริการนี้ ให้ถือว่าระยะเวลาการใช้บริการ ขยายออก ไปอีกคราว ละเท่ากําหนดระยะเวลาเดิมตามที่ระบุในสัญญาใช้บริการนี้ เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์จะขยาย ระยะเวลาการใช้บริการ ออกไปอีก โดยผู้ใช้บริการจะสามารถใช้บริการไปจนครบกําหนดวันสุดท้ายของรอบการใช้บริการ

ค่าบริการ

 1. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชําระค่าบริการตามเงื่อนไขที่ระบุภายในเวลาที่กําหนด

การระงับบริการชั่วคราว

 1. ในกรณีที่มีเหตุจําเป็น ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการให้บริการชั่วคราวได้ทั้งหมด หรือบางส่วน โดยแจ้งพร้อมทั้งระบุเหตุในการใช้ระงับ
 2. การให้บริการดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ถ้าการระงับใช้บริการนั้นมีระยะเวลานานเกินกว่า 8 ชั่วโมง
 3. ให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ถ้าการระงับใช้บริการนั้นมีระยะเวลานานเกินกว่า 4 ชั่วโมง
 4. ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ถ้าการระงับใช้บริการนั้นมีระยะเวลานานไม่เกินกว่า 4 ชั่วโมง
 5. ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้ให้บริการสามารถใช้สิทธิระงับการให้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นแก่ผู้ให้บริการ เช่น ภัยธรรมชาติ การจารจร การถูกโจรกรรม การล่มของระบบโครงข่าย อินเทอร์เน็ต ความผิดพลาดจากการให้บริการของผู้ให้บริการรายอื่นที่นํามาเชื่อมต่อกัน หรือความผิดพลาดของผู้ ให้บริการอื่นที่ผู้ให้บริการใช้งาน เป็นต้น
 6. ผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าบริการที่ให้แก่ผู้ใช้บริการถูกนําไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือผ่าฝืนต่อสัญญาใช้บริการนี้
 7. ผู้ใช้บริการไม่ได้ชําระค่าบริการตามที่ตกลงกัน
 8. ผู้ให้บริการมีเหตุจําเป็นต้องบํารุงรักษา หรือแก้ไขระบบในการใช้บริการเป็นการเร่งด่วน โดยผู้ให้บริการต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาอันสมควรในกรณีที่ผู้ให้บริการระงับการให้บริการชั่วคราวตามเงื่อนไขข้างต้นนี้ ผู้ใช้บริการยังคงต้องชําระค่าบริการตามปกติ

การบอกเลิกบริการ

 1. ผู้ให้บริการมีสิทธิบอกเลิกการให้บริการได้ในกรณีต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล
 2. ผู้ให้บริการมีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการ หรือนําบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย หรือฝ่าฝืนข้อห้ามในข้อกําหนดและเงื่อนไขนี้
 3. ผู้ให้บริการมีเหตุผลอันเชื่อได้ว่า การใช้งานของผู้ใช้บริการส่งผลกระทบเป็นปฏิปักษ์กับผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการราย อื่น หรือระบบการการให้บริการตามสัญญานี้
 4. ผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการได้โดยเหตุที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของผู้ให้บริการ เป็นการยกเลิกโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
 5. ผู้ใช้บริการมีสิทธิบอกเลิกการให้บริการได้ในกรณีต่อไปนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และมีผลได้ในทันทีที่บอกกล่าวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่มีค่าธรรมเนียมการคืนเงินผู้ให้บริการละเมิดข้อตกลงอันเป็นสาระสําคัญของสัญญานี้
 6. ผู้ให้บริการตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือพ้นสภาพนิติบุคคล
 7. ผู้ให้บริการเปลี่ยนแปลงข้อตดลงในสัญญาใช้บริการหรือเงื่อนไขในการให้บริการซึ่งมีผลเป็นการลดสิทธิ หรือ ประโยชน์อันพึงได้รับโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ใช้บริการ เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง กฎหมาย

ข้อตกลงอื่นๆ

 1. ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่าการล่าช้าหรืองดเว้นใด ๆ ในการใช้สิทธิของผู้ให้บริการตามกฎหมายหรือตาม คําขอ/ สัญญาฉบับนี้ไม่ถือว่าผู้ให้บริการสละสิทธิหรือให้ความยินยอมในการผิดสัญญาของผู้ใช้บริการ
 2. เมื่อผลแห่งสัญญานี้ยกเลิกไปแล้วด้วยเหตุใด ๆ เป็นเวลาผ่านไปแล้วอย่างน้อย 5 ปี ผู้ให้บริการสามารถลบข้อมูลที่ผู้ใช้ บริการ หรือผู้ใช้งานนําเข้ามาในฐานข้อมูลได้