The B2B Key Metrics
Report Thailand 2022

ถึงเวลาที่ธุรกิจจะได้กลับมาเดินหน้าเต็มสูบกันอีกครั้งหลังวิกฤติโควิด-19
ที่ผ่านมาแล้ว 2 ปี Wisible อยากชวนคุณเตรียมพร้อมกับและทำความเข้าใจ
ธุรกิจตัวเองด้วยค่าชี้วัดสำคัญต่างๆ ที่คุณควรทราบในรายงาน
“The B2B Key Metrics Report Thailand 2022”

CHANINTR
UNION PETRO
UIH
MW ONE
AP SMART
Ondemand

The B2B Key Metrics Report
Thailand 2021

กลับมาอีกครั้งกับรายงานที่รวบรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากมูลค่าการซื้อขายมากกว่า 50,000 ดีล เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจ
B2B ได้ทราบว่าตัวเองอยู่จุดไหนเมื่อเทียบกับธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
ซึ่งจะนำไปสู่การวัดผลการดำเนินงานและวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

The B2B Key Metrics Benchmark Report
2020 – Thailand

9 ตัวชี้วัดสำคัญสำหรับธุรกิจ B2B พร้อมตัวอย่างการนำไปใช้จริงกับธุรกิจในอุตสาหกรรมของคุณ

Request a Personalized Demo

“Wisible’s work pretty much fits our needs. We can update sales information in Real-Time and those information can also be linked to LINE Chat.”

K. Worasak Charnpaiboolrat
CEO at VOLVO MWONE

More than 400 organizations trust Wisible