นโยบายความเป็นส่วนตัว | Privacy Policy

ปรับปรุงล่าสุด: 31 มีนาคม 2565

บริษัท วิสซิเบิล จำกัด (“ผู้ให้บริการ” “เรา” “พวกเรา”) ผู้ให้บริการวิสซิเบิล แอปพลิเคชัน (ต่อไปนี้จะเรียกแอปพลิเคชันวิสซิเบิลว่า “Wisible” หรือ “แอปพลิเคชัน)

1. บทนำ
เรามีความยินดีที่ท่านสนใจ Wisible และบริการต่างๆ ที่เราได้ให้บริการ และเราเคารพต่อความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะแจ้งให้ท่านทราบว่า ข้อมูลส่วนตัวอะไรบ้างที่เราจะเก็บรวบรวม ใช้ แชร์ และเปิดเผย เราจะเก็บข้อมูลเหล่านี้นานเพียงใด และใครที่เราจะนำข้อมูลไปเปิดเผย สิทธิต่างๆ ของท่าน และข้อมูลในการติดต่อเรา ในการที่ท่านใช้ Wisible ท่านได้ตกลงยอมรับข้อตกลงการให้บริการของบริษัท (ปรากฏตามลิงค์ https://www.wisible.com/th/terms/) และได้ยอมรับประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แล้ว หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงการให้บริการของบริษัท และประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ใช้บริการ Wisible และลบหรือนำแอปพลิเคชันนี้ออกไปจากอุปกรณ์ของท่านได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “สิทธิของท่าน” ได้ ซึ่งปรากฏอยู่ในข้อ 7. ของประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คำนิยาม คำนิยามต่างๆ ที่ใช้ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จะมีความหมายเช่นเดียวกันกับคำนิยามที่ใช้ในข้อตกลงการให้บริการของบริษัท เว้นแต่จะได้มีการกำหนดคำนิยามเอาไว้เป็นอย่างอื่นในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดศึกษาข้อตกลงการให้บริการของบริษัทได้ที่ https://www.wisible.com/th/terms/ ซึ่งท่านจะได้พบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดการข้อมูลของท่านก่อนที่ท่านจะตัดสินใจส่งข้อมูลมาให้เรา

2. ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างที่เราจะเก็บรวบรวม ใช้ แชร์ และเปิดเผย
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เราจะเก็บข้อมูลของคุณเพื่อนำมาใช้ในการให้บริการต่างๆ ติดต่อคุณ ปรับปรุง หรือพัฒนาบริการนี้ หรือบริการอื่น หรือกระบวนการอื่นๆ ของเรา หรือกิจการในเครือที่เกี่ยวข้องกับเรา โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านได้แก่ข้อมูลดังต่อไปนี้ (แต่ไม่จำกัดเพียงเท่าที่กล่าวด้านล่างนี้)

 • ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามแฝง เพศ อายุ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชน 
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อ เช่น อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ แอคเคาท์โซเชียลมีเดียต่างๆ
 • ข้อมูลไฟล์ข้อมูลที่อัพโหลดในระบบของคุณ และ เราเก็บข้อมูล ประเภทกิจการ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวนิติบุคคล อีเมลเบอร์ติดต่อหรือไฟล์ข้อมูลที่อัพโหลดและข้อมูลอื่นๆที่กรอกเข้ามาในโปรแกรมของเราสำหรับข้อมูลกิจการที่คุณทำงานด้วย ทำงานอยู่ในกิจการนั้นๆกิจการที่คุณเป็นเจ้าของหรือกิจการที่คุณทำรายการค้าด้วยในฐานะคู่ค้าของคุณ 
 • ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เช่น IP Address, MAC address, Cookie ID, ที่อยู่ และตำแหน่ง GPS
 • ข้อมูลของผู้ใช้ (User Data) หมายเลขหรือรหัสของผู้โทร (Caller ID) เช่น Query log (ซึ่งรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์) เวลา วันที่ ระยะเวลาการ – โทร ข้อมูลการใช้แอปพลิเคชัน ข้อมูลการเช้าชมหน้าต่างๆ ในแอปพลิเคชัน วันที่และเวลาที่ใช้แอปพลิเคชัน
 • ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน ผ่านเครื่องมือดังต่อไปนี้ Segment, Mixpanel, Google Analytics, Intercom และ Facebook Pixel เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการและวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น 

“ข้อมูลของผู้ใช้” (User Data) หมายถึง ข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องโทรศัพท์ของท่านที่ท่านได้ส่งผ่านระบบปฏิบัติการและเบราว์เซอร์ตามสิทธิในการเข้าถึงซึ่งข้อมูล และข้อมูลที่ท่านได้เลือกที่จะอัพโหลดไว้บน Wisible ด้วยความยินยอมของท่านเอง เพื่อที่จะช่วยปรับปรุงและพัฒนาบริการต่างๆ ของเรา เช่น หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน Log ในการค้นหา หรือข้อมูลเกี่ยวกับเบอร์โทรที่เกี่ยวกับท่านหรือที่ได้ติดต่อกับท่าน ตำแหน่ง GPS และคีย์เวิร์ดที่ท่านใช้ค้นหาบริการต่างๆ ของ Wisible รวมถึงประวัติการซื้อบริการของเรา “หมายเลขหรือรหัสของผู้โทร” (Caller ID) หมายถึง ข้อมูลที่ถูกส่งออกตามที่ท่านได้เลือก (เช่น ข้อมูลที่ท่านส่งมาให้เราโดยสมัครใจ) และรวมถึงข้อมูลอื่นใดที่ท่านได้ส่งให้แก่เราเพื่อเป็นรหัสของผู้ใช้บริการ Wisible ทั้งนี้ ท่านได้ตกลงให้เราสามารถรีวิวและอ่าน “Caller ID” ซึ่งอยู่ในเครื่องโทรศัพท์ของท่านได้ เพื่อที่เราจะได้ทำการจับคู่กับแอคเค้าทน์และดีลที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 
ข้อมูลการใช้งาน
เราเก็บข้อมูลการใช้งานทั้งหมดของคุณในโปรแกรม เช่น การเข้าสู่ระบบ การสร้างดีล การสร้างเอกสารใบเสนอราคา การบันทึกข้อความ การเรียกดูรายงาน การอนุมัติรายการ การ บันทึกรายการ การออกจากระบบ หรือการใช้งานอื่นๆ ข้อมูลนี้รวมถึงเวลาที่คุณใช้งาน IP ที่คุณเข้ามาใช้งาน จำนวนครั้งที่คุณเรียกใช้งานส่วนต่างๆในเว็บโซต์ ของเรา

3. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากท่าน จากขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้บริการของเรา จากการที่ท่านเข้าใช้แอปพลิเคชันของเรา ตามที่ท่านได้ตกลงกับเราเพื่อที่จะแชร์ข้อมูลการติดต่อของท่าน และรวมถึงจากข้อมูลที่ได้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับเรา หรือท่านกับ Wisible 
เราเก็บรวบรวม การเพิ่มผู้ใช้งาน การเพิ่มแอคเค้าทน์ การเพิ่มดีลล การนำเข้าข้อมูลในระบบผ่านการใช้งานของคุณ การนำเข้าข้อมูลในระบบผ่านระบบอัตโนมัติ เช่น API (Application Programming Interface) การแชทสอบถามข้อมูลกับทางทีมงาน ผ่านระบบแชทในโปรแกรม การใช้ หรือดูข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราผ่าน cookies
ในบางกรณี เราอาจจะขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน เพื่อที่จะพัฒนาการให้บริการของเรา และเพื่อที่จะทำให้ท่านและผู้ใช้บริการท่านอื่นได้รับประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

4. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
ภายใต้ข้อตกลงการให้บริการของบริษัท เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อจัดการข้อมูลสมาชิก และข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานเพื่อให้บริการต่างๆ แก่ท่าน รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามพันธะสัญญา เช่น เพื่อที่จะทราบว่าใครเป็นผู้ที่เข้าใช้งาน Wisible หรือเข้าถึงอุปกรณ์ของท่าน 
 • เพื่อรวบรวมและสรุป การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ไม่ระบุตัวตน จากข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ระบุตัวและและข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน
 • เพื่อให้ประสบการณ์ที่ดีกว่า หรือคุณภาพ Wisible ให้ดีขึ้น และช่วยให้ท่านเข้าใจการใช้บริการต่างๆ ของเรา เราทุ่มเทที่จะให้บริการท่านแบบเฉพาะเจาะจง เช่น การส่งเมล์แจ้งเตือนท่าน หรือจัดหาสินค้าให้ท่านตามความชื่นชอบหรือข้อจำกัดของท่าน
 • เพื่อศึกษาและรวบรวมสถิติของข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ เพื่อที่จะได้อัพเกรดคุณภาพบริการของ Wisible และปรับบริการให้เหมาะสม (เช่น โฆษณาและเนื้อหาที่เหมาะกับความชื่นชอบของท่าน)
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการบำรุงรักษาและ integrate เราจะเชื่อมต่อข้อมูลของผู้ใช้บริการที่เราเก็บรวบรวมไว้ยัง server ของเรา หรือ server กลาง ซึ่งบริหารจัดการโดยบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลเกี่ยวกับ IP address ของผู้ใช้งาน ระบบเครือข่าย ระบบเว็บไซต์ ชนิด และ อิดิชันของฐานข้อมูลและข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการ Wisible ได้ให้มาเพื่อส่งข้อความไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน (เฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ท่านใช้และเป็นเจ้าของเพียงผู้เดียวเท่านั้น) เพื่อที่จะแจ้งพาสเวิร์ดให้กับท่าน เพื่อให้มั่นใจว่า ท่านเป็นผู้ใช้โทรศัพท์ของท่านในการเข้าถึงบริการของ Wisible
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหาย ปกป้องทรัพย์สินและสิทธิของบริษัท หรือบุคคลภายนอก โดยการสงวนรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยต่อสาธารณะและต่อบุคคลใดๆ หรือป้องกันไม่ให้มีการกระทำที่อาจจะขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมเกิดขึ้น (ในกรณีที่กฏหมายกำหนด)

5. ใครบ้างที่จะเข้าถึงข้อมูลของท่าน
เราจะทำให้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะประมวลผลอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น นอกจากนี้ เราจะไม่แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่ทำข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับกับเรา ข้อมูลของท่านจะถูกเปิดเผยต่อบุคคลดังต่อไปนี้

 • ที่ปรึกษาด้านเทคนิค backend engineer เดเวลอปเปอร์นอกบริษัทด้านเทคนิค สมาชิกทีมผลิตภัณฑ์ และบุคคลภายนอกใดๆ ที่เป็นผู้ให้บริการ บริหารจัดการ ปรับปรุง บำรุงรักษา ซึ่งบริการต่างๆ ของเราและแอปพลิเคชัน
 • หน่วยงานสาธารณะ องค์กรกับกับดูแลกฎหมายและกฎระเบียบ หน่วยงานราชการ หรือบุคคลภายนอกที่มีสิทธิตามกฎหมาย ที่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • ในกรณีที่มีการควบรวมกิจการ ซื้อกิจการ ปรับโครงสร้างองค์กร ขายทรัพย์สิน หรือล้มละลายเราไม่อาจห้ามไม่ให้มีการซื้อขายกิจการ โอน หรือเปลี่ยนมือ ไม่ว่าด้วยลักษณะอื่นใด ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ดังนั้น ข้อมูลทางธุรกิจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ User Data หรือ Caller ID อาจถูกเข้าถึงหรือได้รับโดยบุคคลภายนอกได้

6. เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเพียงใด
เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังเป็นสมาชิกของเรา หรือใช้บริการของเราอยู่ และเมื่อท่านตัดสินใจว่าจะยุติความสัมพันธ์กับเรา เราจะเก็บข้อมูลของท่านไว้อย่างน้อย 5 ปี หรือนานกว่านั้น เท่าที่จำเป็นสำหรับข้อมูลแต่ละประเภท และเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทังนี้ ระยะเวลาที่เก็บรักษาข้อมูลไว้ จะขึ้นอยู่กับอายุความและกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เราเก็บข้อมูลของคุณบนผู้ให้บริการคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัย โดยเราเก็บข้อมูลไว้ที่ Amazon Web Services โดยต้องมีการใช้ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่านในการเข้าถึง มี log ในการเข้าถึง อีกทั้งผู้ให้บริการคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ก็มีมาตรการและมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

7. สิทธิของท่าน
ตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถใช้สิทธิดังต่อไปนี้ได้ ภายใต้ข้อกำหนดแห่งกฎหมายและภายใต้นโยบายของเรา สิทธิในการขอถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับเราเมื่อใดก็ได้ โดยปฏิบัติตามวิธีและขั้นตอนที่เรากำหนดไว้ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือท่านยังคงได้ประโยชน์จากสัญญานั้นอยู่ หรือโดยสภาพแล้วไม่อาจถอนความยินยอมได้

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง
 • สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง
 • สิทธิในการขอลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
 • สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่นในรูปแบบที่สามารถอ่านได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานโดยอัตโนมัติ เว้นแต่สภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
 • สิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในกรณีที่เราไม่ปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อย่างไรก็ตาม เราสามารถปฏิเสธคำขอของท่านได้ ในกรณีที่มีเหตุผลเพียงพอ หรือคำขอนั้นส่งผลกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่นใด หรือมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือคำสั่งศาลให้สามารถปฏิเสธได้
โปรดทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างนั้น จะต้องให้ไว้กับเราเพื่อให้เราสามารถให้บริการกับท่านได้ โปรดเข้าใจว่า หากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามหรือไม่ตกลงที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราได้ บริการ ต่างๆ ของ Wisible อาจจะไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน
ถ้าท่านปฏิเสธการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ยอมรับการที่เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เราลบ ทำลาย หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งไว้ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านสามารถเลือกที่จะหยุดใช้ Wisible หรือบริการต่างๆ จากเรา และติดต่อมายังแผนกบริการลูกค้าผ่าน support@wisible.com แต่ท่านจะไม่สามารถใช้บริการของ Wisible ได้อีกต่อไป ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน
“บริษัท” ใส่ใจในการปกป้องข้อมูล เช่นเดียวกับความเป็นอิสระเหนือข้อมูลของคุณ ความปลอดภัยของ “ข้อมูลผู้ใช้” (ซึ่งรวมถึง “ข้อมูลส่วนบุคคล”) ที่ผู้ใช้ส่งมาให้เราเป็นหนึ่งในความสำคัญสูงสุดของ “บริษัท” หากคุณต้องการลบ “ข้อมูลผู้ใช้” ของคุณทั้งหมดหรือบางส่วน โปรดติดต่อเราทาง support@wisible.com เราจะประมวลผลคำขอของคุณ และลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดในการให้บริการภายใน 30 วันหลังจากได้รับข้อมูลดังกล่าว

8. วิธีการติดต่อเรา
ถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือมีความประสงค์จะใช้สิทธิตามข้อ 7. ท่านสามารถติดต่อเราได้ทางอีเมล์ support@wisible.com

9. ความปลอดภัย
เราใส่ใจในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต เราจะใช้มาตรฐานความปลอดภัย อุปกรณ์ และเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายท้องถิ่นภายใต้เขตอำนาจศาลที่บริษัทของเราตั้งอยู่ได้กำหนดไว้
เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือจากขอบเขตการให้บริการของเรา ความปลอดภัยของแอปพลิเคชันของเราเชื่อถือได้ เราใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสมาตรฐานขั้นสูงแบบสมมาตรสำหรับผู้ใช้งาน และ SSL encrypt ในระหว่างที่มีการส่งผ่านข้อมูล ข้อมูลที่ท่านให้ไว้แก่เราจะถูกรวบรวมไว้แบบการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เราเคร่งครัดกับข้อมูลของผู้ใช้และจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทุกวิถีทางที่ทำได้ Wisible จะไม่ขายหรือเปิดเผยข้อมูลของท่านอย่างผิดกฎหมายให้แก่บุคคลภายนอก การให้ความยินยอมนั้น เพียงเพื่อให้เราสามารถให้บริการที่ดีและแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมเท่านั้น ท่านสามารถยกเลิกหรือปฏิเสธการให้ความยินยอมเมื่อใดก็ได้ แต่การให้บริการก็จะถูกจำกัดเช่นกัน
เราจะนำ User Data มารวมกันกับข้อมูลของผู้ใช้ Wisible อื่นๆ ในรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ไม่ระบุตัวตน ซึ่งจะไม่สามารถระบุตัวตนของผู้เกี่ยวข้องได้ ตราบเท่าที่เรายังต้องเก็บรักษาข้อมูลของท่านอยู่ ทั้งนี้ ข้อมูลทางสถิติที่ไม่ระบุตัวตน จะไม่รวมถึง ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ กรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เราจะเก็บแยกและเข้ารหัสไว้ โดย log ที่เกี่ยวข้องจะถูกแทนที่ด้วยตัวเลขแบบสุ่ม

10. การส่งและเก็บรวบรวมข้อมูลข้ามพรมแดน
ข้อมูลของท่านอาจถูกส่งหรือถูกเก็บรักษาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่ในเขตพรมแดนอื่น เมืองอื่น หรือรัฐอื่น ที่ไม่ใช่เขตพรมแดนที่ท่านอาศัยอยู่ซึ่งอาจจะไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกับเมืองที่ท่านอยู่ ถ้าท่านอยู่ในประเทศอื่น ที่มิใช่ประเทศไทย และท่านได้เลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้กับเรา 

11. ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น
แอปพลิเคชัน Wisible นี้ อาจจะมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ซึ่งอาจจะเป็นของบุคคลภายนอก เราไม่มีอำนาจควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นได้ ดังนั้น หากท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นผ่านทางเว็บไซต์ของเรา หรือผ่านทางบริการของ Wisible เราหวังว่าท่านจะอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือข้อความประกาศของเว็บไซต์นั้นๆ อย่างระมัดระวัง

12. เว็บไซต์ปลอม หรือหลอกลวง
เราให้ความใส่ใจกับการโจรกรรมเอกลักษณ์บุคคล หรือเว็บไซต์ปลอมหรือหลอกลวง เราให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอันดับแรก เราจะไม่มีการถามท่านถึงข้อมูลบัตรเครดิตการ์ด บัญชีผู้ใช้ พาสเวิร์ด เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้อมูลระบุตัวตนอื่นใดของท่านผ่านทางอีเมล์หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ไม่ปลอดภัยหรือที่ไม่สามารถระบุว่าเป็นเราได้ ไม่ว่าจะในตอนนี้หรือในอนาคต

13. การเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือทำให้เป็นปัจจุบันขึ้นเป็นครั้งคราว Wisible จะลงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ของเราบนเว็บไซต์และบน แอปพลิเคชัน Wisible การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้มีผลทันทีในวันที่ที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับใหม่ซึ่งได้มีการลงประกาศแจ้งบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน การที่ท่านเข้าใช้แอปพลิเคชันหรือเข้ามายังบริการต่างๆ ของเราอย่างต่อเนื่อง ถือว่าคุณได้ตกลงกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเรา และยอมรับที่จะปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับประกาศที่เปลี่ยนแปลงนั้น หากท่านไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่านต้องหยุดใช้บริการต่างๆ หรือเข้าถึงแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องใดๆ ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเรารวมถึงนโยบายอื่นๆ เป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือไม่

14. การตลาด
เราอาจส่งข้อมูลเกี่ยวสินค้า หรือบริการของเรา และของพันธมิตรของเราที่เราคิดว่าคุณน่าจะต้องการ โดยพันธมิตรดังกล่าว เช่น ธนาคารพาณิชย์ หรือผู้ให้บริการเทคโนโลยีต่างๆ ผู้ให้บริการโปรแกรมต่างๆทั้งทางธุรกิจ และเพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้ส่วนบุคคล หรือบริการทางธุรกิจอื่นๆ

โดยคุณสามารถเลิกติดตามข้อมูลได้ โดยการแจ้งกลับมาทางอีเมล หรือกด unsubscribes ภายในอีเมล หรือข้อความที่ส่งไป คุณมีสิทธิที่จะแจ้งให้เราเลิกติตต่อกับคุณโดยวัตถุประสงค์ทางการตลาด โดยถ้าคุณไม่ต้องการให้เราติดต่อไปทางการตลาดอีก สามารถแจ้งกลับมาได้ทางอีเมล